info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

הסדר חובות

בפוסט הבא אנו ננסה להבין מהו הסדר חוב וממה הוא נובע,

יש להבדיל בין הסדר חובות לאיחוד חובות ותביעות מול בנקים . באיחוד חובות אותו החייב מעביר תשלומים חודשיים לגורם מתווך (הגובה עמלה משלו) והוא זה שמעביר את התשלומים לנושים הקיימים בתיק ההוצל"פ , בעוד שבהסדר חובות החייב מעביר תשלומים לגורם מתווך (הגובה עמלה משלו) והאחרון מעביר את התשלומים לחשבון שהמדינה תפתח עבור הנאמן. הנושים יוכלו לקבל את כספם בתנאי שיגיעו להסדר חובות עם החייב. יתרה מכך הגורם המתווך לרוב ממליץ לחייבים לא להעביר את התשלומים החודשיים, ובכך להכריח בעקיפין או ביודעין את הנושים להגיע להסדר חובות עם החייב במהירות האפשרית.

בין אם מדובר באדם פרטי ובין אם מדובר בחברה עסקית, על מנת לטפל בחובות באופן אחראי ניתן להיעזר בהליך המכונה הסדר חובות על מנת למנוע את המפגש הלא נעים עם אנשי ההוצל"פ החובות הקיימים יכולים להיות במסגרת חובות אישיים של אדם או במסגרת חוב של חברה עסקית, אך תהליך הסדר החובות ומניעת ההוצאה לפועל הוא יחסית זהה ודומה.

החייבים יכולים לבחור במספר דרכים כדי להגיע להסדר חובות, באמצעות ייעוץ אינטרנטי, שכירת עו"ד שיפעל למענם מול הנושים, או באמצעות חברה המתמחה בניהול הסדרי חובות.
במקרים רבים אותם נושים פותחים נגד החייבים בהליכי הוצאה לפועל דורסניים שמאלצים אותם להתמודד עם עיקולים, מאסרים, הגבלות שונות ובכללן הגבלות על חידוש רישיון הנהיגה וחידוש דרכון ועוד מגוון רחב של הליכים המקשים על חייהם ומטרתם להביא לגביית החוב.

אחד מהפתרונות המשפטיים שהוכחו כיעילים ביותר עבור אותם חייבים הנם הליכי פשיטת רגל. הליכי פשיטת רגל הנם הליכים משפטיים המתנהלים בבית המשפט המחוזי ומטרתם הסדרת חובות חייבים בצורה מרוכזת באמצעות ערכאה שיפוטית אחת הבוחנת את מצבו הכלכלי של החייב ומביאה מחד, להסדרת החוב כלפי הנושים באופן הוגן ומסודר, ומאידך, מאפשרת לחייב להסדיר את חובותיו, למחוק חלק , ולעיתים חלק ניכר , מחובותיו ולמעשה מאפשרת לו לפתוח דף חדש ללא התחייבויות כספיות וללא חובות המעיקים עליו וללא נושים הרודפים אותו.

הליך פשיטת רגל

במסגרת הליכי פשיטות רגל משימת הסדרת חוב החייב שפתח בהליכי פשיטת רגל נמסרת לראשות במחוקקת אשר מבצעת בדיקה מעמיקה של מצבו הכלכלי של החייב(חקירת יכולת) לרבות נכסיו הנדל"ן והתחייבויותיו וכן הכנסותיו השוטפות אל מול הוצאותיו ולאחר מכן מבצע הסדרה כוללת של חובות החייב על ידי חיוב החייב בתשלום חודשי ומימוש נכסים.

במסגרת הליכי פשיטת הרגל רשאי החייב לבקש הפטר , דהיינו פטור מחובותיו ובית המשפט רשאי לתת לחייב פטור מלא ו/או חלקי ו/או פטור מותנה מהחובות.

הליכי הפש"ר נפתחים באמצעות בקשה להכרזת החייב כפושט רגל המוגשת לבית המשפט המחוזי. הליך הגשת הבקשה מצריך את אישורו ועמדתו של הכנ"ר אשר בוחן את מצבו הכלכלי של החייב ומביע את עמדתו ביחס לבקשת החייב תוך התייחסות לעניינים שונים הנוגעים להליכי פשיטת הרגל וביניהם , שיעור צו התשלומים שעל החייב לעמוד בו במסגרת הליכי פשיטת הרגל.

הליכי פש"ר וצו כינוס –
לאחר פתיחת הליכי פשיטת הרגל מקבל בית המשפט החלטה בדבר כינוס נכסיו של החייב ומינוי נאמן על נכסיו של החייב וזאת באמצעות מתן החלטה המכונה צו כינוס שאותה בקשה מוגשת לבית המשפט המחוזי .

במסגרת צו הכינוס רשאי בית המשפט לתת צו לעיכוב הליכים כללי כנגד החייב וכן לקבל החלטות שונות. בין היתר, נוהג בית המשפט לקבוע צו תשלומים חודשי שעל החייב לעמוד בו. כמו כן במסגרת צו הכינוס קובע בית המשפט מועד לדיון בבקשת החייב לפשיטת רגל , מטיל על החייב הגבלות הקבועות בפקודת פשיטת הרגל ואף מורה לחייב לבצע פעולות שונות ובין היתר , פעולות בדבר הגשת דוח תקופתי והפקדת דרכוניו במשרדי הכונס הרשמי.

הליכי פשיטת רגל – מינוי מנהל מיוחד וצו תשלומים –
במסגרת הליכי פשיטת הרגל מתמנה לעיתים בעל תפקיד נוסף המכונה מנהל מיוחד. מנהל מיוחד הנו למעשה עורך דין ממונה המסייע לכונס הרשמי בביצוע תפקידיו ובין היתר, נוהג הוא לחקור את החייב בדבר מצבו הכלכלי ונסיבות הסתבכותו הכלכלית וכן באשר ליכולתו של החייב לעמוד בצו התשלומים ולפרוע את חובותיו.

לאחר שמוגשת הבקשה למתן צו פשיטת רגל וניתן צו כינוס לנכסי החייב נכנס החייב להליכי כינוס נכסים שבמסגרתם ל מעוכבים נגדו כל ההליכים , עליו לשלם מידי חודש בחודשו את הסך שקובע בית המשפט וכן עליו להגיש דוחות תקופתיים המכילים מידע מפורט בדבר פרטיו האישיים ומצבו הכלכלי .

עוד על נושא התחייבויותיו של חייב במסגרת הליכי פשיטת רגל ניתן לקרוא במאמר: חובותיו של חייב בהליכי פשיטת רגל.

הליכי פשיטת רגל והכרזת החייב כפושט רגל –

הליכי פשיטת רגל ופירסום דבר הכרזת החייב כפושט רגל ברשומות –
ככל שהחייב עומד בקריטריונים הנדרשים לצורך הכרזתו כפושט רגל במסגרת הליכי פשיטת הרגל המתנהלים בעניינו נעתר בית המשפט לבקשת החייב להכרזתו כפושט רגל והוא נותן צו פשיטת רגל שמשמעותו היא כי החייב מוכרז פורמלית כפושט רגל. לאחר הכרזת החייב כפושט רגל מתפרסם דבר הכרזת פשיטת הרגל של החייב ברשומות.

הליכי פשיטת רגל , ביטול הליכי פשיטת רגל ומתן צו הפטר-

הליכי פשיטת רגל וצו הפטר-
במסגרת הליכי פשיטת הרגל רשאי החייב להגיש בקשה למתן צו הפטר . במסגרת בקשה זו בוחן בית המשפט את בקשת החייב ומחליט אם להפטיר את החייב באופן מלא או באופן חלקי מחובותיו . לעתים מתנה בית המשפט את הפטר החייב מחובותיו בתנאים כאלו ואחרים שצריכים להתקיים בטרם יופטר החייב מחובותיו. משמעות צו ההפטר הנה כי החייב פטור מחובותיו ברי התביעה בפשיטת רגל. יצויין בהקשר זה כי צו ההפטר אינו חל על סוגים מסוימים של חוב שלא ניתן לקבל מהם הפטר ( בין היתר, חוב לפי תובענה למזונות וקנס או התחייבות להימנע מעבירה) ואשר החייב יאלץ להתמודד עמם גם אם יקבל צו הפטר.

עוד על מצבים שבהם לא יחול צו ההפטר ניתן לקרוא במאמר: מהו צו הפטר.

הליכי פשיטת רגל וחלוקת נכסי החייב-

במסגרת הליכי פשיטת הרגל משמשים התשלומים שמבצע החייב במסגרת צו התשלומים החודשי , תשלומים אחרים שמבצע החייב ביוזמתו או על פי החלטת בית המשפט לקופת הכונס הרשמי וכן כספים שמתקבלים ממימוש נכסיו של החייב לצורך כיסוי הוצאות בעלי התפקיד במסגרת הליכי פשיטת הרגל וכן לצורך חלוקה בין נושי החייב. חלוקת הכספים בין הנושים מתבצעת על פי סדר עדיפויות שנקבע מראש בחוק בהתאם לסוג החוב המדובר והיקפו.

עוד על אופן חלוקת נכסי החייב בין נושיו ניתן למצוא במאמר: חובות בדין קדימה וסדרי עדיפויות בנשיה.

ביטול הליכי פשיטת רגל –

יש לזכור כי בית המשפט רשאי לבטל בכל עת , הן לבקשתו של הנושה והן מיוזמתו, הליכי פשיטת רגל בעניינו של חייב וזאת במצבים שונים, וביניהם כשהחייב אינו עומד בהתחייבויותיו במסגרת הליכי הפש"ר

כותב המאמר: אסף להב יועץ פיננסי ומומחה במחיקת חובות מול התאגידים בשונים

 
נגישות
WhatsApp chat