info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

הסדר חוב

הסדר חוב זה הליך המיטיב גם עם החייבים וגם עם הנושים באיגרות החוב שבהסדר הליך הסדר חובות יכול להתאים במקרים אלה גם לאדם פרטי וגם לחברה עסקית. ניהולו של ההליך הנ"ל יכול בהחלט למנוע התמודדות בלתי נעימה בעליל עם אנשי ההוצאה לפועל.,יחד עם זאת הוא עלול לפגוע בציבור הרחב של חוסכים ומשקיעים בטווח הארוך אם נוצרת נורמה בלתי רצויה של אי-עמידה בהחזר חובות כלפי הנושים . המושג "סיכון מוסרי", המוכר מתחום הביטוח האישי, מוזכר לעתים קרובות בדיונים בהסדרי חוב אך אינו מתאר במדויק את אופי הבעיה. מושג פחות מוכר בכלכלה – "חוסר עקביות על פני זמן" – מיטיב לסכם את הבעייתיות של הסדרי חוב מנקודת המבט של הציבור הרחב. הבנה מדויקת יותר של הבעייתיות בהסדרי חוב מובילה להמלצה שיש לשקול את הסדרת עצם האפשרות לבצע הסדרי חוב. במאמר זה נבין את ההשלכות שבדבר.
הרפורמות שהתקבלו בשנים האחרונות , ובדגש על החוק להגברת התחרותיות וצמצום הריכוזיות וניגודי העניינים בשוק ההון בישראל , התשס"ה-2005 (רפורמת בכר), הובילו להרחבה מהירה וגדולה בהנפקת איגרות חוב על ידי חברות בישראל (להלן איגרות חוב קונצרניות). מכ-32 מיליארד שקל בסוף 2005 צמחה יתרת איגרות החוב הקונצרניות ל-288 מיליארד שקל בסוף 2012, שהם כמחצית מהאשראי המקומי למגזר הפיננסי (אשראי מהבנקים ומאיגרות חוב קונצרניות לסוגיהן). עצם ההרחבה המהירה בהנפקת איגרות חוב קונצרניות והמשבר הכלכלי הידוע בכינויו משבר הסב פריים שהחל ב-2007.
איך להגיע להסדר חוב?

פעילויות עסקיות יכולות להניב פירות והצלחה כלכלית, אך יחד עם זאת, לעיתים, החברה (או האדם הפרטי) נקלעות למצוקות פיננסיות ועומדים כנגדה חובות אשר אותם היא מתקשה להחזיר. פעמים רבות, הדיעה הרווחת במיקרים הללו היא למעשה שהיגענו ל"תחילת הסוף". עם זאת, ניסיון החיים והמציאות מראים לא אחת כי ניתן להחזיר את העסק למסלול ריווחי ולאפשר לו פעילות לטווח ארוך, וזאת על ידי תכנון פיננסי מבוקר, חשיבה מוקדמת, וטיפול ראות בעסק .

 
נגישות
WhatsApp chat