info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

מילון מונחים

מילון מינוחי משכנתא נפוצים

[accordion open="1"]
[accordion-item title="משכנתא"]שם הנרדף להלוואה ארוכת טווח ולהבטחת החזרתה על ידי משכון הנכס ברשם
המשכונות .[/accordion-item]
[accordion-item title="לוח שפיצר"]לוח סילוקין. בלוח זה התשלום התקופתי קבוע (ריבית + קרן). כתוצאה מכך הריבית
משתנה בכל תשלום (בהתאם לתנועות המשק). ככל שחולף הזמן התשלום החודשי גדל מרכיב ההחזר
על חשבון הקרן , וקטן מרכיב הריבית .[/accordion-item]
[accordion-item title="לוח קרן שווה"]בלוח סילוקין זה ההחזר על החשבון קבוע בכל התשלומים ,גובהו שווה לסכום ההלוואה
ומחולק במספר תשלומי החזר. לסכום הקבוע זה מוספים בכל תקופה את הריבית ואת יתרת הקרן
בתחילת התקופה.[/accordion-item]
[accordion-item title="ריבית הפריים"]בריבית הפריים אין הצמדה למדד אלא לריבית בבנק ישראל. יתרונות – אין עמלות
בגין חלק מפריעת המשכנתא, אין קנסות. חיסרון – כאשר הריבית עולה התשלום עולה .[/accordion-item]
[accordion-item title="ריבית קבועה"]הריבית בד"כ נקבעת במועד ביצוע ההלוואה ומושפעת במידה וההלוואה מוצמדת
למדד.[/accordion-item]
[accordion-item title="ריבית משתנה"]הריבית נקבעת לתקופה של נטילת ההלוואה ולאחר מכן תשתנה בהתאם לעוגנים
הנקבעים מראש.[/accordion-item]
[accordion-item title="צמוד לדולר"]הריבית על ההלוואה על בסיס הריבית הלייבור. זו משולמת בצירוף הפרשי שער הדולר
לפי שערו היציג של המטבע.[/accordion-item]
[accordion-item title="הלוואת בלון"]הלוואה שבה הלווה ישלם תשלום חודשי על הריבית למועד שנקבע מראש ובתום המועד
ישלם את הקרן במלואה.[/accordion-item]
[accordion-item title="הלוואת זכאות"]הלוואה הניתנת ללקוח על ידי המדינה לתקופה של 25 או 28 שנה בריבית קבועה
בשיעור של 4.5%– 4% לשנה בהצמדה מלאה למדד המחירים לצרכן.[/accordion-item]
[accordion-item title="הלוואת גרייס"]הלוואה שיש בה "תקופת חסד" אשר במהלכה הלווה אינו צריך לעמוד בתשלומי
הקרן , ריבית והצמדה. עם סיום תקופת תחילת התשלום ( במועד שנקבע מראש ) הלווה יתחיל לשלם
קרן + ריבית. עמלת פירעון מוקדם – התשלום חל במועד שפירעונו הוקדם. חלק מהמרכיבים
מושפעים ממועד ההודעה . (ריבית דה-ריבית).[/accordion-item]
[accordion-item title="אחוזי מימון"]שיעור המימון של הבנק בעסקת הרכישה ביחס לשווי הנכס הנרכש (30-70).[/accordion-item]
[accordion-item title="קרן"]סכום של ההלוואה ללא ריבית והצמדה.[/accordion-item]
[accordion-item title="טאבו"]תפקידה לרשום את הזכות בנכס – המסמך נקרא נוסך טאבו / אישור זכויות.[/accordion-item]
[accordion-item title="גרירת משכנתא"]במקרה שלקוח מבקש למכור את הנכס ולרכוש נכס אחר במקרה זה המשכנתא
נגררת מהנכס שנמכר לנכס החדש.[/accordion-item]
[accordion-item title="פרי פסו"]דרגה שווה. אפשר לשעבד נכס למספר נושים.[/accordion-item]
[accordion-item title="הערת אזהרה"]הערת אזהרה נרשמת בספרי רישום המקרקעין במטרה להזהיר את המתעניין בנכס
על כך שלנכס זה יש בעלי זכויות הרשומות בספרי הרישום.[/accordion-item]
[/accordion]

 
1
×
צרו קשר - לשליחת הודעה יש ללחוץ על האייקון
נגישות