info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

משכנתא

לאחר שכולנו צפינו בתוכנית סיוט המשכנתא ביום חמישי האחרון, רצינו להסביר דבר ראשון מהיא משכנתא ולמה לא כל כך מפחיד לחיות איתה.
נכון, זאת התחייבות ארוכת טווח לתאגיד בנקאי שיבחר על ידינו, אך יחד עם זאת בואו לא נשכח שהבנק מממן התחייבות על פי הצהרה שלנו והתחייבות עתינדת של אותם לווים לפרעונה של אותה הלוואת משכנתא בידיעה שרמת ההשתכרות יכולה להשתנות ברגעים מסויימים בחיים.
בואו נחשוב לרגע אם היו פונים אליכם לצורך קבלת הלוואה ארוכת טווח ולא היו מחזירים לכם את כספכם,
מה הייתם עושים במצב שכזה?
סביר מאוד להניח שגם אתם הייתם פונים לערכאות המשפט כדי לקבל את כספכם.
חשוב להסתכל על הצד השני של המטבע ולהבין שהמון מעסקאות נדל"ן טובות נותנות את האפשרות להגדיל את ההון עצמי בתקופות מסויימות ואם לא אותו גוף מלווה לא היה סומך עלינו סביר להניח שלא היינו מגיעים לזה

אז בואו נבין מהיא הלוואת משכנתא

משכנתה (או משכנתא) היא שעבוד נכס נדל"ן כבטוחה להחזרת הלוואה שקיבלנו מהתאגיד. ההלוואה, בגינה ניתנת המשכנתא, היא הלוואה הרבה יותר גדולה מההלוואות הנהוגות ההנקים המסחריים ובנוסף ארוכת טווח.מטרתה בדרך כלל היא רכישת הרכוש אשר ישועבד או שיפוצו, אף כי שימושים נוספים לכסף אפשריים. המקרה הנפוץ הוא שעבוד נכס דלא ניידי(נדל"ן) לצורך רכישתו. משכנתה היא אחת הזכויות במקרקעין המוזכרות בחוק המקרקעין של ישראל ומטרתה לשמור עע זכויותיו של המלווה ומחייבת רישום בלשכת רישום מקרקעין.‏[1]

יש להבדיל בין משכנתא לבין משכון. משכון כולל שיעבוד נכסים בהפקדה (נכסים הנותרים פיזית בחזקת המלווה עד לפירעון מוחלט של ההלוואה) או שעבוד של זכויות שאינן זכויות קנייניות רשומות בלשכת רישום המקרקעין. משכנתה היא בטוחה סבוכה משפטית ופרוצדורלית, ועלות ביצועה גבוהה יותר מעלות רישום בטוחות אחרות, שכן היא מחייבת ביטוח נכס, ביטוח חיים..

ההלוואה נשוא המשכנתא ניתנת על ידי בנק המתמחה בכך – בנק למשכנתאות, על ידי אגף מתמחה בבנק מסחרי או על ידי חברת ביטוח, ומקבל המשכנתא ממשכן את המקרקעין שהוא רוכש בכסף זה – רושם שיעבוד של הדירה בטאבו על שם נותן ההלוואה. אם מקבל המשכנתא אינו עומד בהחזר ההלוואה (לפי מועדי התשלום הנקובים), הבנק רשאי לקחת את המקרקעין הממושכנים ולמכור אותם באמצעות כינוס נכסים תמורת חלק משווים בלבד (באופן טיפוסי 75%). בכסף זה מכוסה יתרת החוב, ואם נותרים עודפים הם מועברים ללווה.

אף על פי שיש לומר כי הבנק מעניק הלוואה ללקוח, והלקוח נותן לרשום לבנק משכנתה על הנכס שנרכש כבטוחה להבטחת ההלוואה, השתרש הביטוי לפיו אדם לוקח משכנתה לשם רכישת נכס.

לסיום: אם אין לכם ידע בהלוואות ארוכות טווח ואיכם מבינים את ההשפעות העתידיות החלו על החוב הפתוח מול המלווה, פנו ליועץ משכנתאות

 

להב משכנתאות ופיננסים

 
נגישות
WhatsApp chat