info@lahav-f.org.il - 073-744-3441

עיקול משכורת

ראשית נסביר מהו עיקול:

בישראל, עיקול הוא החרמת רכוש על ידי השלטונות במטרה לגרום להחזרת חוב. צו העיקול ניתן על ידי בית משפט, והוא נאכף על ידי ההוצאה לפועל. רשויות שלטוניות, כמו רשות המסים או עירייה, רשאיות להוציא צווי עיקול גם ללא צו מיוחד של בית המשפט.
לפני שמתחילים בתביעות מול בנקים בואו נבין מה אומר החוק,

חוק הגנת השכר קובע כי משכר העבודה החודשי לא יהיה ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד סכום השווה לגמלה שהיתה משתלמת בחודש שקדם לתשלום השכר לאותו עובד לפי הרכב משפחתו. עם זאת, ראוי לזכור כי הגנה זו לא חלה על חוב בגין תשלום מזונות

ברמה העקרונית מדובר בשכר נטו שנותר לאחר ניכויי חובה, אולם ההפרשות מתוך המשכורת שאינן ניכויי חובה יחושבו כשכר עבודה. מעסיקים שאינם ממהרים למלא אחר הוראת העיקול חושפים את עצמם לתביעה מצד אותו נושה שהטיל את העיקול, ועלולים לספוג את התשלום בעצמם

אולם, אלו הרואים את הנולד, נותנים לעובד מקדמה מראש ומקזזים לו מהמשכורת תשלום חודשי בגין אותה מקדמה, כך שהשכר הנותר לו הוא פטור מעיקול

הסכומים הקבועים מבוססים על הסכום הבסיסי המפורסם ע"י הביטוח הלאומי בחודש ינואר בכל שנה

אם הסכום הפטור מעיקול מהווה יותר מ- 80% משכר העבודה, יקטן הסכום שאינו ניתן לעיקול, להעברה או לשעבוד כדי 80% מאותו שכר

יצויין כי הפרסום האחרון של טבלת הסכומים הפטורים מעיקול לפי חוק הגנת השכר היה לגבי שנת 2001 ומאז לא פרסם גורם ממשלתי כלשהו את הסכומים הרלוונטים, ועל מעסיק המקבל הודעת עיקול על משכורת העובד לוודא את הסכומים מול עורך הדין שלו ולא להסתמך רק על המופיע בטבלה לעיל

לסיום:
במידה ונתקלתם בבעיה של עיקול משכורת יש לנו את הפיתרון בשבילכם

 
נגישות
WhatsApp chat